Categories
影片

影片︰傷。愛

一段關係要互相尊重,定係單向追蹤? 與對方相愛卻遇到「傷愛」,假如發生在自己身上,又要點面對? 伴侶間的嘅暴力係個無限循環嘅漩渦,但係只要伸出手就有改變的機會!

「傷。愛」講述一對同性伴侶發生的親密關係暴力,在同性關係中更容易受到要脅出櫃,以披露身份作為維持關係的手段。他們最後的結局是甚麼? 就請直接收看吧。